Home      K a m i l a  M e r t o v á

S p r á v a  n e m o v i t o s t í


  O firmě      
  Služby      
  Kontakt      

 


V oblasti provozní zajišťuji:

 • pravidelný úklid společných prostor domu a přilehlého chodníku

 • prostřednictvím Pražských vodovodů a kanalizací, Pražské energetiky, Pražské plynárenské a ostatních dodavatelů podílejících se na provozu domu uzavírám za mandanta smlouvy:

 • na dodávku vody

 • na dodávku elektrické energie

 • na dodávku plynu

 • na provoz výtahu

 • na odvoz pevného domovního odpadu

 • na pravidelné revize zařízení dle příslušných norem a vyhlášek

 • na zajištění pohotovostní služby s firmou BYTOSERVIS NON-STP s.r.o. na havarijní zásahy

Všechny smlouvy s dodavateli uzavírám na základě plné moci od majitele nemovitosti, která je nedílnou součástí Mandátní smlouvy.

V oblasti provozně – ekonomické zajišťuji:

 • vedení evidence vlastníků (nájemců) bytů a nebytových prostor

 • předepisování výše nájemného, resp. plateb do fondu oprav, a záloh za poskytované služby, včetně vybírání a upomínání úhrady

 • jednou ročně zúčtování skutečné výše cen a poskytnutých záloh za realizované služby
  spojené s provozem domu

 • uplatňování poplatků z prodlení při opožděných platbách

 • v případech, kdy úhrady nebudou řádně a včas zaplaceny, předkládat mandantovi návrh, včetně přípravy podkladů na jejich soudní vymáhaní

 • vedení účetnictví spojeného se správou domu

 • seznámení a schválení roční závěrky pro právnické osoby

V oblasti údržby a oprav zajišťuji:

 • zabezpečení drobné údržby a oprav nemovitostí, a to jak společných prostor domu, tak
  ve smyslu platné právní úpravy, příp. nájemních smluv bytů a nebytových prostor a stanov,
  a to na základě projednání s vlastníkem nemovitosti

 • zastupování vlastníka domu při projednávání oprav dle platných právních předpisů s příslušnými orgány, resp. jinými subjekty

Celou agendu provozu nemovitostí zpracovávám za pomoci software „DOMUS“ od firmy VAP, s.r.o., který se v praxi osvědčil. Pro tento program, na jehož vývoji jsem se po odborné stránce podílela, také zajišťuji odbornou podporu jeho provozu. Demo DOMUS si můžete prohlédnout
na www.vap.cz.